26.02.2010 | Kategorija: Aktualno, Civilnopravni članki, Stvarnopravni članki, Uporabno, Vsi članki | Komentarji (70)

Koliko boste plačali davka pri prometu (prodaji) nepremičnine?

davkiDavki so nekaj, kar nihče ne mara, vendar brez njih država ne more delovati. Vprašanje, koliko davka bo treba plačati, se pojavlja tako pri dohodnini, pri prodaji nepremicnine, pri podaritvi nepremicnine, pri prodaji delnic in tako dalje. V članku bom predstavil, koliko boste plačali davka pri prometu (prodajna, darilna pogodba,…) z nepremičnino ter vam predstavil pod kakšnimi pogoji ste lahko oproščeni plačila davka.

Področje urejata dva zakona in sicer Zakon o davku na promet nepremičnin (v nadaljevanju ZDPN-2) in Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2). ZDPN-2 ureja davek pri prometu nepremičnin, ZDoh-2 pa ureja davek na dobiček iz kapitala.

1. Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)

Po ZDPN-2 se davek plačuje na promet nepremičnin, kar je vsak odplačen prenos lastninske pravice na nepremičnini, in prav tako od odplačne ustanovitve, prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za prenos nepremicnine se šteje tudi:

zamenjava ene nepremicnine za drugo nepremičnino (npr. menjalna pogodba);

– finančni najem nepremicnine;

– prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremicnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;

– prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremicnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja (npr. pogodba o priznanju lastninske pravice, če se poveča hiša ali kaj dogradi zraven);

– prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremicnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega (npr. pogodba o razdružitvi solastnine);

– za promet nepremičnin se šteje tudi pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, ki je nastala na podlagi priposestvovanja, če ob sklenitvi prvotnega pravnega posla, ki je bil podlaga za dobroverno lastniško posest, davek še ni bil plačan (npr. pogodba o priposestvovanju).

Izjemo od obveznosti plačila davka ob prenosu lastninske pravice na nepremični oziroma ob sklenitvi pogodbe predstavlja prenos lastninske pravice od pravne osebe na novo pravo ali fizično osebo. Pogoj pa je, da ima pogodba sestavine računa, torej navedeno vrednost nepremicnine, višino DDV in prodajno ceno skupaj z DDV. Tukaj se obračuna DDV in zato ni potrebno v času sklepanja pogodbe plačati davek, ampak se ga poravna, ko prodajalec plača DDV.

Zavezanec za plačilo davka je prodajalec nepremicnine. Pri zamenjavi nepremicnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremicnine, ki jo odtuji. Če obstaja solastnina in se prodajajo idealni deleži na solastnini je davčni zavezanec vsak prodajalec posebej. Davčni zavezanec je praviloma tisti, ki nepremičnino odsvaja, izjema je pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, kjer je davčni zavezanec priposestvovalec.

Obveznost plačila davka nastane, ko je pogodba sklenjena. Po Obligacijskem zakoniku mora biti nepremičninska pogodba sklenjena pisno, kar pomeni da je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. Bodite previdni, da ne zamudite rokov, kajti zakon zavezuje davčnega zavezanca, da mora vložiti napoved za odmero davka v roku 15 dni po nastanku davčne obveznosti, to pa v praksi pomeni v roku 15 dneh po podpisu pogodbe. Davčni organ vam po vložitvi napovedi v roku 30 dneh izda odločbo o odmeri davka, na podlagi katere morate v nadaljnjih 30 dneh plačati davek. Če ne oddate napoved za odmero davka v roku 15 dneh po sklenitvi pogodbe, ste v prekršku in lahko vas davčni organ kaznuje z globo v višini od 100 do 1200 EUR (velja za fizične osebe).

Davčna osnova, od katere se odmeri in plača davek, je prodajna cena nepremičnin. Predlagam vam, da ne pišete v pogodbo prenizkih cen nepremičnin, kajti lahko ta nižji znesek sedaj zelo drago plačate v prihodnosti, pri dohodku iz kapitala, kar bom razložil pozneje. Že sam ZDPN-2 določa, da če je prodajna cena nižja od posplošene tržne vrednosti nepremicnine, ugotovljene na podlagi zakona, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin za več kot 20 %, je davčna osnova 80 % posplošene tržne vrednosti nepremicnine. Vedno lahko s cenitvijo nepremicnine dokažete, da je vrednost nižja od posplošene tržne vrednosti. Seveda boste cenilca plačali sami, kar pa vas ne prišlo poceni, zato velja dober premislek, kakšno ceno boste dali. Svetujem vam posvet s pravnikom.

Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove oziroma od prodajne cene nepremicnine.

Oproščeni plačila davka so:

prenosi nepremičnin na diplomatska in konzularna predstavništva, akreditirana v Republiki Sloveniji, če velja vzajemnost, in na mednarodne organizacije, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;

– prenosi nepremičnin iz naslova razlastitev ali drugih zakonskih ukrepov oziroma na podlagi prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena namesto razlastitve;

– prenosi nepremičnin, ki imajo status kulturnega spomenika, pod pogojem, da je kulturni spomenik dostopen za javnost ali da je namenjen izvajanju kulturne dejavnosti, o čemer lastnik sklene z ministrstvom, pristojnim za kulturo, sporazum z neomejenim trajanjem;

– prenosi zemljišč v okviru komasacij v skladu s predpisi o urejanju prostora in prenosa kmetijskih zemljišč v okviru drugih agrarnih operacij v skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih (v poštev pride pri kmetijskih zemljiščih);

– prenosi nepremičnin v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev v skladu z zakoni;

– prenosi nepremičnin pri razdelitvi premoženja med zakonci in zunajzakonskimi partnerji ob prenehanju ali v času trajanja zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti ali registrirane istospolne partnerske zveze (v praksi zelo uporabna alineja, glede urejanja premoženjskih razmerij med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali registrirane istospolne partnerske zveze);

– prenosi nepremičnin pri razdrtju pogodbe o prenosu nepremicnine;

– prenosi nepremičnin pri razdelitvi premoženja – nepremičnin med družbenike ali delničarje v postopkih likvidacije družbe;

– prenosi nepremičnin v okviru materialnih statusnih preoblikovanj, kot jih ureja zakon o gospodarskih družbah;

– prenosi nepremičnin kot stvarnega vložka ob ustanovitvi ali dokapitalizaciji pravne osebe.

Ko boste plačali davek, vam bo davčna uprava na pogodbo odtisnila žig, da je davek plačan. Brez dokaza, da je plačan davek na promet nepremičnin, ni mogoče overiti podpisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice na nepremičnini. Brez overjene pogodbe pa se ne morete vpisati, kot lastnik v zemljiško knjigo. V praksi vas bo, če davčnih žigov na pogodbi ne bo, notar opozoril, da morate najprej nesti pogodbo na davčno upravo. Notar je namreč na podlagi Zakona o zemljiški knjigi zavezan, da mora preverjati plačilo davka ter ne sme overiti pogodbo, če ni dokazila o plačilu davka.

2. Zakon o dohodnini

Dobiček iz kapitala je dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Plastično si to lahko predstavljate na naslednjem primeru.

Kupite nepremičnino za 100.000 EUR, nato pa jo čez eno leto prodate za 120.000 EUR. Zakon predvideva, da ste ustvarili 20.000 EUR dobička in se zato ta dobiček obdavči po drugačni davčni stopnji, kot sam promet nepremicnine. Davčna stopnja je 20%, nato pa se za vsakih pet let niža za 5%, tako da boste nepremičnino prodali po 20 letih, ne boste plačali davka na dobiček. V konkretnem primeru prodaje nepremicnine čez eno leto po nakupu boste plačali 2% davek za promet nepremicnine na prodajno ceno v višini 2.400 EUR in 20% davek na dobiček iz kapitala v višini 4.000 EUR, se pravi skupaj 6.400 EUR. Upam, da pridružujete mojemu mnenju, da je znesek za plačilo davka zelo velik.

Povedali smo, da je dobiček iz kapitala dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala, nismo pa povedali, kaj je kapital. Za kapital se po ZDoh-2 šteje:

nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju;

– vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja in;

– investicijski kuponi.

V tem članku se bom osredotočil le na nepremicnine. Takoj pa vam bom naštel neobdavčljive odsvojitve kapitala. Za odsvojitev kapitala po tem zakonu se ne šteje:

prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju, ali na drugo osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine, zaradi smrti fizične osebe;

– odsvojitev nepremicnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju ali po darilni pogodbi za primer smrti;

– prenos nepremičnin iz naslova razlastitev, po predpisih, ki urejajo to področje;

– prenos kapitala posojilojemalcu ali zastavnemu upniku v primeru ustanovitve zastavne pravice na kapitalu, in prenos nazaj posojilodajalcu oziroma zastavitelju, razen prenosa nazaj v primeru, ko se posojeni kapital proda in vrne novo kupljeni kapital;

Navedel sem že da je davčna stopnja 20 % od davčne osnove in se vsakih pet let zniža za 5%, tako, da po 20 letih ne plačate davek na dobiček iz kapitala. Poleg zgoraj navedenih izjem ste oproščeni plačila davka tudi pri odsvojitvi stanovanja ali stanovanjske hiše, ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem, v katerem ste kot zavezanec imeli prijavljeno stalno prebivališče in ga imeli v lasti ter tam dejansko bivali vsaj zadnja tri leta pred odsvojitvijo. Če ste kot zavezanec stanovanje ali stanovanjsko hišo uporabljali v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali ga oddajali v najem, se za odsvojitev kapitala ne šteje odsvojitev tistega dela stanovanja ali stanovanjske hiše, ki ste ga kot zavezanec uporabljali v zvezi z opravljanjem dejavnosti (pod pogojem, da je stanovanje ali stanovanjska hiša oziroma njun del v poslovnih knjigah prikazano kot sredstvo za potrebe dejavnosti) ali ga je oddajali v najem. Pametno je, da takoj, ko kupite nepremičnino, prijavite tudi stalno prebivališče. V tem primeru boste lahko čez tri leta prodali nepremičnino po višji ceni brez davka na dobiček iz kapitala.

Oproščeni plačila davka boste tudi v primeru, da ste imeli stroške v višini davčne osnove oziroma razlike med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Zakon kot stroške, ki jih lahko uveljavljate predvideva:

vrednost na nepremičnini opravljenih investicij in stroškov vzdrževanja, ki povečuje uporabno vrednost nepremicnine, če jih je plačal zavezanec;

– znesek davka na dediščine in darila in davka na promet nepremičnin, ki ga je plačal zavezanec ob pridobitvi kapitala;

– stroški, ki jih je plačal zavezanec v zvezi s cenitvijo pridobljene nepremicnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec v skladu z obstoječo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, ker se vrednost nepremicnine ne da ugotoviti na drug način; stroški cenitve se priznajo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot 188 eurov;

– normirani stroški, povezani s pridobitvijo kapitala, v višini 1% od nabavne vrednosti kapitala.

Ne glede na določbe ZDoh -1 se dobiček, dosežen z odsvojitvijo nepremicnine, pridobljene pred 1. januarjem 2002, ne obdavčuje.

Upam, da sem vam predstavil okvirno sliko obdavčitve in plačila davka pri prometu z nepremičninami. Na vsa dodatna vprašanja vam z veseljem svetujem.

univ. dipl. prav. Gregor Verbajs
Tagi: , , , , , , , , , , ,


Komentarji (70)

 1. 1 01.03.2010 | vojko:

  zelo uporaben članek

 2. 2 13.08.2010 | david:

  Pozabili ste omeniti področje ZDDV-1, ki je pri prodaji nepremičnine še kako pomembno.

 3. 3 15.08.2010 | optima:

  Davek pri prodaji nepremičnin po ZDDV-1 namenoma nismo zapisali, ker bomo za to področje pripravili svoj članek.

  Ekipa Ius Optima.

 4. 4 30.08.2010 | Fani:

  Pozdravljeni!

  Zanima me, kje je opredeljeno, da se upošteva navedeno v vašem članku:
  “Ne glede na določbe ZDoh -1 se dobiček, dosežen z odsvojitvijo nepremičnine, pridobljene pred 1. januarjem 2002, ne obdavčuje.”

  Hvala za odgovor in lep pozdrav!

 5. 5 30.08.2010 | optima:

  Navedeni stavek se nahaja v 153. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

  Ekipa Ius Optima.

 6. 6 24.09.2010 | Brane:

  Pozdravljeni!
  Najprej vas pohvalim , ker ste objavili zelo zanimiv in poučen članek. Nekaj pa me še vseeno zanima.
  Primer;odločim se prodati kmetijsko zemljišče ki sem ga pol dobil kot dedič ,drugo polovico pa v darilni pogodbi.zemljišče imam v lasti 6 oziroma 4 leta.ob pridobitvi je bilo vredno okrog 300evrov , sedaj pa 1900evrov .. koliko plačam davka od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine?
  Hvala za odgovor.!

 7. 7 15.02.2011 | barbara:

  Ne mi zamerit,ampak bolj kot berem vašo razlago glede tega davka pri prodaji,manj najdem naš primer v njem.zato sem se odločila,da vas vprašam.
  leta 1993 kupljeno na obroke-20let-vegradovo stanovanje.lastništvo vpisano leta 2005-pol na sina,pol na mamo.Mama lani umre-letos dediščina-njena polovica-prenešena na sina-letos januarja..Sin bi sedaj stanovanje prodal-katerega polovični lastnik je od leta 2005-6 let.
  sedaj pa ne znam zračunat kakšen je kapitalski dobiček od katerega bo moral plačat 20%davek.a smo od maminega-podedovanega dela ali od obeh?vrednost stanovanja pri dediščini so vzeli 52.000-ki izhaja iz cenitev nepremičnin po pošti.svoje cenitve nismo imeli.
  sedaj bi stanovanje prodali za 63.000e.
  razlika je 11.000e.če od tega štejem 20%-je to ogromno.
  kaj mi svetujete?ali lahko na kupoprod.pogodbo pišemo 52.000 in se davku izognemo ali ne gre tako. ali vsaj omilimo.
  res bi vam bila hvaležna za odgovor,ker me tale davek močno bega.

 8. 8 18.03.2011 | darko:

  zanimame
  imam enosobno stanovanje v katerem sem zivel 9,5 let sedaj pa sem se preselil v hiso .
  zanima me kaj je z davkom ce se prijavim zdaj na naslov hise instanovanje zelim prodati..
  jvala

 9. 9 24.03.2011 | tina:

  pozdravljeni!
  Leta 2002 smo kupili nepremičnino. Vlaganja v to nepremičnino so bila obvezna, in sicer od 2002 do 2009. Tako smo povečali vrednost nepremičnine. Zdaj imamo kupca-fizično osebo za nakup nepremičnine. Ali moramo izstaviti račun z davkom ali brez (davek od nepremičnin ali DDV). Mi smo to nepremičnino kupili leta 2002 brez DDV (kupoprodajna pogodba z davkom na nepremičnine.)
  Hvala za čimprejšnji odgovor

 10. 10 07.04.2011 | veronika:

  Pozdravljeni!
  Zastavila bi vam nekaj vprašanj pa lepo prosim,da mi najbolj enostavno odgovorite. Z bratom sva podedovala hišo v vrednosti
  120.000e,to je cena cenilca.Sedaj bi njegova hčera kupila moj del hiše,to se pravi polovico neprimičnine,svoj del bi ji moj brat
  podaril.Moja cena za prodajo moje polovice je 60.000e.Kakšni stroški me čakajo,oziroma zanima me vse kar moram jaz narediti
  da bo potekalo brez zapletov in nesporazumov. Hvaležna vam bom za odgovore, Lep pozdrav Veronika

 11. 11 30.05.2011 | Franc:

  Zanima me, koliko %davka in dohodnine bom plačal,če prodam svoje lastniško stanovanje,ki sem ga podedoval po očetu,pred 11 leti.Sedaj v njem živim in je to moj stalni naslov.

 12. 12 05.06.2011 | Anita:

  Spoštovani!

  Preverila bi samo, ali sem članek pravilno razumela. Zanima me glede davka na promet nepremičnine. Torej:
  – aprila 2008 smo kupili nepremičnino
  – marca 2009 sem prijavila stalno bivališče na tem naslovu
  – septembra 2011 naj bi prodali to nepremičnino (po nižji ceni, kot je bila kupljena)

  Kolikšen davek je potrebno plačati? 2% ? Tudi če sem prijavljena na tem naslovu šele 2 leti in nekaj mesecev?

  Najlepša hvala za čimprejšen odgovor in lepo pozdravljeni.
  Anita

 13. 13 23.07.2011 | Maja:

  Spoštovani
  Tast ima stanovanje v centru Ljubljane velikost 66,95m. Kupljeno je bilo po Jazbinškovem zakon leta 1992, za ceno 1.292.718,60 sit, in bo odplačano februarja 2012.V primeru, da bi to stanovanje prodal po ceni 230.000eur, me zanima koliko davka bi plačal, oz. koliko bi prišli vsi stroški, ki bi nastali s prodajo stanovanja ?

 14. 14 08.09.2011 | Danijel:

  Pozdravljeni

  Mama prodaja stanovanjsko hišo, katere solastnica (1/2) je bila od izgradnje 1978 do aprila 2009 in v njej tudi celi čas živi.
  Po smrti očeta je mama postala edina lastnica nepremičnine, torej stanovanjske hiše. Jaz sem se deležu kot dedič odpovedal.
  Sedaj ob prodaji nepremičnine pa me zanima, ali bo razen obveznega 2% davka od prodajne vsote morala plačati še davek od kapitalskega dobička, in če, od katere osnove.

  Zahvaljujem se vam za odgovor in lep pozdrav

 15. 15 12.09.2011 | Tina:

  Pozdravljeni,
  zanima me, kako je najbolj pametno prodati stanovanje v primeru:
  -oče je lani umrl, ki je bil ločen od mame
  – vsak sta imela polovico stanovanja v lasti
  – sem dedinja po očetu
  Mama bi rada manjše stanovanje(zaradi stroškov),zanima me, ali je ceneje z darilno pogodbo prepisati na mamo stanovanje-kakšen davek bo v tem primeru plačala , če stanovanje proda.Je bolj smotrno, da ga prodava pač dva lastnika??kaj je ceneje?
  Hvala za odgovor in lep pozdrav,
  Tina

 16. 16 13.09.2011 | Kaja:

  Pozdravljeni,
  mene pa zanima kako je s plačevanjem davka pri podedovanem bivalnem vikendu s pripadajočim vinogradom. pri sprejetju dediščine nisem plačala nikakršnih davkov ali stroškov ker sem bila še študentka in brezposelna sedaj pa bi ta vikend prodala. podedovala sem ga pred približno 3 leti.

  ali zame tudi velja: “Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove oziroma od prodajne cene nepremičnine.”??

  hvala za odgovor

 17. 17 13.09.2011 | Kaja:

  Pozdravljeni,
  mene pa zanima kako je s plačevanjem davka pri podedovanem bivalnem vikendu s pripadajočim vinogradom. pri sprejetju dediščine nisem plačala nikakršnih davkov ali stroškov ker sem bila še študentka in brezposelna sedaj pa bi ta vikend prodala. podedovala sem ga pred približno 3 leti.

  ali zame tudi velja: “Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove oziroma od prodajne cene nepremičnine.”??

  hvala

 18. 18 19.09.2011 | Marjanca:

  Pozdravljen!
  Po dedni pogodbi (smrti očeta)sva z mamo postali solastnici stanovanjske hiše. Z mamo imava sestavljeno pogodbo o priužitku, da po njeni smrti postanem lastnica v celoti. Kot sem razumela članek, mi ni potrebno po tem, ko postanem lastnica v celoti ob morebitni prodaji plačati davek na dobiček iz kapitala, ker sem stalno prijavljena v tej hiši od leta 2000.
  Po sestavi pogodbe o priužitku sem že vlagala v hišo in vrednost, ki sva jo navedli v tej pogodbi ni več realna. Hvala za odgovor in lep pozdrav! Marjanca

 19. 19 27.09.2011 | Jernej:

  Pozdravljeni,
  zanima me kako je s prodajo zazidljive parcele ali stanovanja po dveh letih, če je prodajna cena enaka nakupni?
  Ali se poleg 2% davka na promet plača še kak drug davek?
  Je kaka omejitev glede časa prodaje nepremičnine od časa nakupa?
  Vnaprej hvala za odgovor,
  Jernej

 20. 20 08.10.2011 | V težavah:

  Pozdravljeni,
  najprej naj pohvalim Vašo spletno stvar, ker je res od vse te zmewšnjave na internetu najbolj koristna..čestitke. A vendarle bi vas prosila za nasvet.

  Imam problem, ki je zame preveč kompliciran, da bi ga sama razvozlala. Stara sem 22 let. imam še brata starega 20 let. Pred malo več kot dvemi leti nama je umrla mama, ki je imela na sebi del premoženja (ne pa polovice vsega kar sta ustvarila z očetom), ki sve ga podedovala z bratom. Zdaj pa ima oče (star 52let)na sebi se stanovanje v katerem živimo od leta 1989 (takrat je bilo tudi kupljeno) in del garsonjere (v kateri sva z bratom še solastnika). Oče bi se rad ponovno poročil in potem bi bila verjetno tega premoženja upravičena še njegova bodoča žena?? Zanima naju kakšna bi bila najboljša možnost, da oče stanovanje v katerem zdaj živimo prepiše na naju z bratom (ki bi vsekakor kasneje to stanovanje dedovala – je tudi glede na to potrebno plačati davek)? Če naredimo darilno, izročilno ali podobno pogodbo to njegova bodoča zena lahko spodbija glede na to da bi se po njegovi smrti del premoženje verjetno dodelil tudi njej (ki ima še svoje otroke).?? Upam, da sem napisala dovolj razumljivo, da mi boste lahko pomagali.

  Najlepše se vam zahvaljujem za odgovor.

  E

 21. 21 20.10.2011 | Sonja:

  Spoštovani

  zelo lepo ste opisal problem a na moje vprašanje si nisem mogla odgovoriti

  Po smrti očeta 1991 sva s nečakom podedovala vsak po 1/6 nepr. v T in S.
  Po smrti mame sva podedovala: nečak 4/6 v T in moji sinovi 4/6 v S.
  Sedaj bi rada z nečakom menjala šestini v T in S tako da bi nečak imel celoto v T in jaz 2/6 v S.
  1. Kje naredimo menjalno pogodbo, da bo čimceneje (sem namreč nezaposlena)
  2. Kje dobim obrazec in postopek…
  3. Kakšni so obvezni davki za plačilo
  Vredost šestin je : T 5000€, S 16.000€

  Hvala in lep pozdrav
  sonja

 22. 22 23.11.2011 | milojka:

  Zanima me, kako se obračuna davek od dobička pri menjalni pogodbi, kjer se samo zamenjata stanovanji precej podobne vrednosti. problem je v tem, ker sem stanovanje kupila kot samostojni podjetnik in sem ga do polovice vrednosti amortizirala, tako, da mi je ob zaprtju s.p. ostala še na stanovanju neamortizirana vrednost v višini polovice vrednosti stanovanja ob nakupu. Zdaj menjam kot fizična oseba to stanovanje s stanovanjem, katerega lastnik je podjetje in, ki ima za to drugo stanovanje knjigovodsko vrednost podobno moji. Še v številkah, obe stanovanji sta na trgu vredni vsaka po 70.000 eur, njuna knjigovodska vrednost pa je 30.000 EUR.
  Davek na promet 2 % vem, da se plača dvakrat od vrednosti 70.000. Kaj pa davek na dobiček, saj pri menjavi ne bo nobena od strank imela nobenega dobička?
  Hvala za odgovor in lp

 23. 23 29.11.2011 | Stane Jakše:

  Pred dvemi leti sem od očeta podedoval parcelo vredno 11.700eu, (po državni oceni),
  sedaj bi jo prodal za 9.000 Eu
  Koliko bom moral plačati davka ?
  Hvala za odgovor

 24. 24 13.12.2011 | Jelka:

  Pozdravljeni!
  Imam vprašanje glede plačila davka iz kapitalskih dohodkov:

  Leta 1956 sem postala dedinja 1/4 lastništva po umrli materi
  Leta 1994 sem postala še lastnica druge 1/4 lastništva po umrlem očetu.
  Vrednost nepremičnine iz prejšnjih let mi ni znana, sedanja vrednost pa naj bi bila 70.000,00 €.
  Sedaj prodajam nepremičnino in me zanima, ali sem in koliko
  dolžna plačati davka iz kapitalskih dobičkov, ker v nepremičnini ne živim od leta 1971.
  Hvala za odgovor!

 25. 25 14.12.2011 | zana:

  Prosim,mi odgovorite na Vprašanje,ali sem oproščena plačila davka iz dobička .Oddala sem stanovanje po neprofitnoj pogodbi za 80 eur.
  Nekaj sem slišala da ni treba,ker dobiček ne preseže 80 eur.
  Hvala za odgovor

 26. 26 22.12.2011 | Vesna:

  Spoštovani, pred letom dni sem podedoval po mami zemljišče,poplavno. zemlja je bila ocenjena na 1.600,00 , vmes je občina spremenila namembnost v nezazidano stavbno zemljišče namenjeno gradnji športne infrastrukture.Uradni cenilec je ocenil na 50.000,00.Včeraj sem podpisal z občino KUPOPRODAJNO POGODBO NAMESTO RAZLASTITVE.
  Zanima me ali moram plačati davek, ker v pogodbi piše…”kupec prevzame nepremičnino po tej pogodbi v last in posest s trenutkom plačila vseh pogodbenih obveznosti in se od tega trenutka naprej obveže nositi vse stroške, davke inmorebitna druga bremena, povezana s kupljeno nepremičnino.”?
  Lp,
  Vesna

 27. 27 11.01.2012 | Pazljivo pri prodaji nepremičnine | Poslovno mesto:

  […] Kljub neugodnim razmeram je na trgu kar nekaj posameznikov, ki so se odločili za prodajo nepremičnine. Pri mnogih je bilo glavno vodilo pridobitev svežega denarja. Prodaja nepremičnine lahko kaj hitro postane precej draga z vidika odliva davka državi. Država bo ob prodaji nepremičnine zahtevala svoje. Privzeta davčna stopnja pri nepremičninskih poslih znaša 2 %. Lahko se zgodi da boste pri prodaji nepremičnine doživeli hladen tuš in izgubili še dodatnih 20%. To vas bo doletelo le v primeru, da ne izpolnjujete določil iz Zakona o davku na promet nepremičnin – ZDPN-2 […]

 28. 28 11.01.2012 | Miran:

  Zanima me ali lahko kredit za stanovanje ki ga daješ v najem
  spremeniš v stroške(razlika od prihodka

 29. 29 12.01.2012 | jani:

  Pozdravljeni.Februarja 2008 sem kupil stanovanje v njem sem že od prvega dne stalno prijavljen.Sedaj želim to prodati in sicer po nižji ceni kot sem zanj plačal.Zanima me,kolikšen davek moram,če sploh,plačati.Stanovanje je bilo vredno ob nakupu 89000 eur prodajam pa ga za 75000 eur.Hvala za odgovor.Lep pozdrav.

 30. 30 20.01.2012 | Aeksandra:

  Pozdravljeni ,
  Sem pred prodajo svoje polovice stanovanja in ne vem, koliko davka bom morala plačati .Prosim vas za pomoč
  Od mame sva s sestro leta 1996 dobili z darilno pogodbo vsaka 1/2 stanovanja .V stanovanju je do smrti ( l.2009) živela mama , od takrat pa je nam na razpolago .Živeli nismo v njem . Sedaj bi jaz prodala svojo polovico .
  Kako je z davkom ? Je tudi kakšna razlika, če ga jaz prodam sestri ali pa nečaku ali pa tretji osebi .
  Hvala za odgovor , upam , da bo hiter, saj sem pred dilemo .
  Lep pozdrav
  Aleksandra

 31. 31 20.01.2012 | aleksandra:

  Še enkrat pozdravljeni .
  Še enkrat sem prebrala vsa vaša pojasnila v prispevku in šele na koncu prebrala ( pred tem tega nisem brala, žal) , da davka na dobiček ne plačajo tisti, ki so nepremičnino pridobili pred letom 2002 . To je zame ugodna novica , saj mi ostane samo 2% davka na promet . Drži ?

  Hvala in še en lep pozdrav .
  A.

 32. 32 20.01.2012 | aleksandra:

  Še enkrat pozdravljeni.
  Še enkrat sem prebrala vsa vaša pojasnila v prispevku in šele na koncu prebrala(pred tem nisem brala, žal),da davka ne plačajo tisti, ki so nepremičnino pridobili pred letom 2002.To je zame ugodna novica,saj mi ostane samo 2% davka na promet.Drži?

  Hvala in še en lep pozdrav
  A.

 33. 33 15.02.2012 | jože:

  lep pozdrav!

  zanima me kako se obračuna davek od prodaje,ce sem lastnik hiše že 4 leta nisem pa prijavlen na ta naslov?

 34. 34 10.04.2012 | Pia:

  Pozdravljeni,
  imamo nekoliko zakompliciran primer: pred šestimi leti smo kupili stanovanje v vrednosti 128.000 eur, katerega 2/3 lastnik je moj oče, 1/3 pa moj mož. Zdaj bi želeli to stanovanje prodati za 145.000 eur, od tega kupiti stanovanje za cca.75.000 eur, katerega lastnik bo v celoti moj oče, morda ga bo z darilno pogodbo celo podaril meni, s preostankom pa bo moj mož poplačal nekaj kreditov (tudi tistega, ki je bil hipotekarni na stanovanje, ki se prodaja). Zanima me, koliko in kakšne vrste davki nas bodo doleteli v obeh možnih scenarijih. Nekako sem dojela, da bo treba plačati 2% od prodajne vrednosti, 15% od razlike med nakupno in prodajno ceno, torej od 12.000 eur. Ali bo treba plačati še kakšno dajatev državi, glede na to, da se ne bo porabil ves denar za nakup novega stanovanja. Sicer bo plačani znesek že tako ali tako dovolj visok, ampak se pri naši državi nikoli ne ve, ne bi pa potem ob oddaji dohodnine ali v kakšnem drugem trenutku doživela kakšnega neprijetnega presenečenja, zato se rajši pozanimam v naprej.
  Hvala za odgovor in lep pozdrav.

 35. 35 30.05.2012 | Nadin:

  smo pravna družba, ki je kupila stanovanje pred 1 letom in pol
  od druge pravne osebe za 120.000 EUR. Sedaj prodajamo stanovanje fizični osebi za 80.000 EUR.
  Zanima nas stopnja davka na nepremičnino pri prodaji, glede nato, da še ni minilo 2 let od nakupa, kdo ta davek plača,
  prodajalec ali kupec in ali je tudi v tem primeru 20% davek na dobiček iz kapitala.

 36. 36 09.06.2012 | Dino:

  Lepo pozdravljeni!

  Prebral sem članek v zvezi s prodajo nepremičnin in davkih v zvezi z tem.

  Prosim vas še za eno tolmačenje:

  Glede na moj konkreten primer me zanima še nekaj, kar je lahko zelo pomembno.

  Datum na darilni pogodbi za zemljišče med menoj in darovalcem je 22.12.2001 (datum podpisa pogodbe).

  Datum potrditve davčnega organa na darilni pogodbi je 24.7.2002, datum overitve pri notarju pa je 31.7.2002.

  Zanima me, kateri datum je odločilen pri odmeri davka oz. oprostitvi, ko se uporablja določilo, da se davka ne plača, če je bila nepremičnina pridobljena pred 1.1.2002).

  Najlepša hvala za odgovor in lepo pozdravljeni!

 37. 37 15.06.2012 | Aleksandra:

  Pred leton in pol sem kupila stanovanje, ki je bilo v denacionalizacijskem postopku in poravnala kupnino po jazbinškovem zakonu. Če bi želela letos stanovnje prodati, moram poravnati davek na prodajo in verjetno davek na dobiček. Za tega zadnjega ne vem, kaj je osnova za izračun.
  Zahvaljujem se za odgovor in vas prijazno pozdravljam
  Alexa

 38. 38 09.07.2012 | Andrej:

  Pozdravljeni,

  Zanima me ali lahko v primeru, ko nimamo dokazil za vložek v gradnjo nepremičnine v obliki lastega dela, dokazujemo vrednost nepremičnine pred prodajo s cenitvijo?

  Hvala, lp Andrej

 39. 39 08.08.2012 | Barbara:

  Podedovala sem parcelo, ki jo prodajam. Zanima me koliko davka bom morala plačti ” (2% ali 20%)”?

  Hvala in lep dan še naprej!

 40. 40 16.08.2012 | SONJA:

  Pozdravljeni !

  Prosila bi vas za en odgovor, podedovala sem hišo ki je pri davčnem organu izračunana na 30.000€. Sedaj po štirih letih sem se odločila da jo prodam. Prosim vas, če mi lahko poveste kakašni bi bili stroški če jo prodam za omenjeni znesek.

  lp in hvala za vaš cenjeni odgovor!!

  Sonja

 41. 41 04.09.2012 | Dragica:

  Spoštovani, stanovanje, ki sem ga kupila pred 1.1. 2002 in ga ves čas oddajam (plačujem davek na oddajanje) želim podariti hčerki. Hči v stanovanju ne bo živela (naprej ga bo oddajala), prodala ga bo pa verjetno čez dve leti. Moji vprašanji sta naslednji:
  -ali plačam davek na promet z nepremičninami na darilno pogodbo?
  -ali bo hči pri prodaji stanovanja morala plačati davek na dobiček iz kapitala (kot rečeno, stanovanje sem kupila pred letom 2002)?
  Lepa hvala za odgovor
  D.

 42. 42 27.09.2012 | Ivan:

  Trije dediči so dedovali kmetijo od umrle lastnice. Plačali so davek, sedaj kmetijo prodajajo po nekaj mesecih. Kolikšen davek bodo plačali?

  Lep pozdrav in hvala za odgovor.

  Ivan

 43. 43 09.10.2012 | fira:

  Lp
  pozdravljeni leta 1995 sem kupil poslovni prostor 200,000, mark zdaj mislim ga prodati za 250,000€ poslovni prostor se ga obnovil ob nakupu namenjen mojemu dejavnosti ker še ni 20let od nakupa koliko davka moram plačati.
  hvala

 44. 44 15.10.2012 | Valerija:

  Pozdravljeni,
  Zanima me kako bi bilo najbolj pametno prodati nepremičnine-stanovanja. Mama in oče sta lastnika 6 stanovanj. Sedaj bi želela 3 stanovanja prodati- tukaj pa se pojavi problem. Stanovanja so bila zgrajena leta 2000 in do sedaj še niso bila naseljena. Na davčnem uradu so očetu rekli da ker stanovanja še niso bila naseljena se smatrako kot nova in se mora oče registrirati kot davčni zavezanec in za vsako prodano stanovanje izstaviti račun in plačati 8,5% DDV. Zato me zanima ali obstaja kakšen manj obdavčen način prodaje?
  1. Če prav razumem vaš članek v primeru, da starša preneseta z darilno pogodbo eno stanovanje na mene (hčerko) in eno na mojo sestro ter v tej darilni pogodbi navedemo, da jih morava midve preživljati -smo po tej darilni pogodbi oproščeni davka- kakšen davek pa se plača ko midve prodava ti dve stanovanji ?
  2. Oče je tudi lastnik podjetja (d.o.o.) – ali bi bilo pametneje ta stanovanja prenesti torej iz fizične osebe na podjetje in jih potem prodati? Ali je to sploh mogoče in kakšen bi bil davek pri prenosu stanovanj na podjetje in kakšen kasneje ko bi podjetje prodalo ta stanovanja ?

  Najlepše hvala za vaš odgovor.

 45. 45 22.10.2012 | Radka:

  Spoštovani,

  Hvala za vse informacije v vašem članku. Prosila, bi pa še morda kratek odgovor za moj primer

  Leta 2003 sem kupila apartmajski objekt, katerega lastnik je že od vsega začetka moj d.o.o – torej družba, ki tudi upravlja in trži turistične namestitve. Zanima me:
  1.kako je v primeru prodaje te nepremičnine in višino davkov.(za podjetje in za mene kot lastnico tega podjetja)
  2. kako pa v primeru, če prodam celotno podjetje (torej se zemljiška knjiga v tem primeru ne spremeni) tj, če se ob prodaji podjetja nominira zgolj novega lastnika – direktorja? Kaj je v tem potrebno storiti glede nepremičnine, če kaj? in kako se obračunava dosežen kapital iz prodanega podjetja.

  Hvala za vse morebitne odgovore in pojasnila glede mojega primera.

  Hvala in Lep pozdrav
  Radka

 46. 46 23.10.2012 | boštjan:

  Pozdravljeni

  Prosil bi vas za nasvet,mama bi mi podarila stanovanje in me zanima kašen je postopek,kaj od papirjev potrebujem in kje to uredim,tudi kako je z davkom ali gre pri podaritvi nepremičnine za oprostitev davka.
  Se vam vnaprej zahvaljujem za vas nasvet

  lp Boštjan

 47. 47 09.11.2012 | maja:

  Pozdravljeni!

  Leta 2006 sem kupila garsonjero po ceni cca 88.000 eur (takratne cene so bile še v SIT), zdaj jo prodajam za 70.000 eur ali celo manj (ker več na trgu nepremičnin danes nikakor ni mogoče iztržiti).

  Vprašanja:
  1. ali obstaja za prijavo oz. “napoved za odmero davka na promet nepremičnine” (2%) kakšen predpisani obrazec in kje ga lahko dobim?

  2. to prijavo je potem potrebno oddati v 15 dneh po podpisu pogodbe na Davčni ulici 1 v Lj (smo v Lj)?
  Ali se mora čakati na to odmero davka ali dobiš odločbo za plačilo davka takoj?

  3. čakata me torej obvezna 2% davka na osnovo cca 70.000 eur.
  Kako pa je z davkom na dobiček iz kapitala – ker bom “ustvarila” v bistvu velik minus me zanima, ali je sploh potrebno prodajo prijavljati še kam?

  Hvala, lp,
  Maja

 48. 48 14.11.2012 | Brane:

  Pozdravljeni!
  Smo v pogovoru za prodajo stanovanja, ki se prodaja skupaj z opremo. Skupna vrednost je višja, kot je bila navedena na informativnem izračunu, katerega smo ga prejeli na dom.

  1. Ali naj v pogodbi navedemo ločeni vrednosti za nepremičnino in opremo? Ne bi radi plačali 2% davka tudi na vrednost opreme.
  2. Ker bo kupec položil Aro, celotno plačilo pa izvedel po preteku 90 dni, plačilo davka pa smo obvezni poravnati v roku 30 dni po odmeri, me zanima kako postopati v primeru, če se kupec premisli in odstopi od nakupa? Kaj se dogodi z že plačanim davkom?
  3. Kolikšen je okvirni strošek overitve podpisa pri notarju in strošek vpisa v ZK

  Hvala!
  lp,Brane

 49. 49 18.11.2012 | Igor:

  Pozdravljeni,
  Pri branju Vašega članka nikjer nisem zasledil mojega primera. Zato bi Vas lepo prosil za Vaš odgovor na moj problem.
  Leta 2006 sem kupil 1-sobno stanovanje od fizične osebe preko finančnega leasinga in tudi plačal avans oz. delno plačilo kupnine leasing hiši. Stanovanje je stalo je od fizične osebe 6.250.000,00 SIT, polog sem pa plačal leasing hiši, ki je bil 300.000,00 SIT, za kar sem dobil tudi račun od leasing hiše. V letošnjem natančneje 25.09.2012 sem to isto stanovanje prodal po ceni 34.000,00 EUR. V prodajni pogodbi med prejšnjim prodajalcem in leasing hišo sem bil kot sopodpisnik pogodbe. V zemljiški knjigi je bila kot stvarni lastnik vpisana Leasing hiša. V tem času, ko sem redno mesečno odplačeval leasing obroke sem imel s stanovanjem tudi investicijske stroške (menjava oken, kuhinje, kopalnice, keramike, laminata…) v skupnem znesku cca. 6.800,00. Vsi ti računi so bili izdani pred poplačim leasinga. Leasing hiša je prepisala lastništvo na mene po poplačilu vsega dolga, kar je bilo 18.09.2012. Ob tem pa sem tudi plačal 2 x 2% davek enkrat od zneska 27.876,00 v znesku 557,52 in enkrat od zneska 34.000,00 v znesku 680,00 evrov. Pri tem ko sem dobil odločbo o odmerjeni dohodni od dobička kapitala od odsvojitve nepremičnine mi Davčna Uprava RS ni upoštevala investicijski stroškov, ker nisem bil stvarni lastnik, češ da sem imel stanovanje v najemu. Upoštevali so mi samo normirane stroške 1% od nabavne vrednosti, to je 256,21 EUR in 1% od prodajne vrednosti 340,00 EUR. Prosim Vas za odgovor mojega primera v čimkrajšem času saj imam rok za pritožbo do 28.11.2012. Mislim, da so naredili napako, saj so vsi računi napisani na naslov nepremičnine in na moje ime. Nisem pa imel tam stalnega prebivališča.
  Hvala Vam za odgovor in lep pozdrav.

  Igor

 50. 50 20.11.2012 | Jernej:

  Pozdravljeni

  Oče in mama sta bila poročena in na skupnem naslovu bivala več kot 20 let. Pred dvema letoma, ko je mama umrla se je lastništvo mame (oče ni bil vpisan kot solastnik nepremičnine) preneslo na očeta. Sedaj želi oče nepremičnino prodati. Ali mora ob prodaji plačati davek na kapitalski dobiček, glede na dejstva, da je na tem naslovu živel več kot 20 let in bil z lastnico v zakonski zvezi?
  V naprej hvala
  Jernej

 51. 51 25.11.2012 | Irkinja:

  Pozdravljeni,

  kupujem hiso v vrednosti 55.000€, se pravi hiso prodaja lastnik s pomocjo oz. preko nepremicninarja. Dejali so mi, da davek placa prodajalec in notarja, jaz pa vpis v zemljisko knjigo, ki stane 66€ ter placam 2% od celotne vrednosti nepremicnine (se pravi 1100€), jasno mi je, da placam vpis v zemljisko knjigo ni mi pa jasno zakaj moram placati ta dva 2% od vrednosti nepremicnine?!
  Mi prosim cim prej odgovorite, kajti nepremicnino nameravam kupiti v roku 1 tedna.

  Ze vnaprej Vam hvala.

 52. 52 25.11.2012 | Irkinja:

  Pozdravljeni,

  imam vprasanje glede dohodnine (davka), in sicer ker kupujem hiso in zelima biti s soprogom oba lastnika – vsak po polovico hise, kako je potem takem z dohodnino ( je visja, ali je v tem primeru nizja)?! Ali je mogoce boljse, da je lastnik nepremicnine v celoti soprog, ali je bolje da sva vsak po polovico hise oba lastnika?!

  Ze vnaprej Vam hvala.

 53. 53 07.01.2013 | Gregor:

  Pozdravljeni!

  Moram priznat, da sem zelo veliko odnesel od vašega članka, kljub temu pa imam vrsto vprašanj za moj primer, za kareega pa moram povedat, da se v članku nisem našel.

  Leta 2000 smo se moj oče, mama, moja sestra in jaz vselili v novogradnjo. Sam sem imel s strani staršev na izbiro, da si v mansardi novogradnje uredim stanovanje, kar sem seveda tudi storil.
  Tako sem sam z družino živel v stanovanju v mansardi ( ni v zemljiški knjigi kot stanovanje), mati, oče in sestra pa so živeli v pritličju ( sestra je imela sobo izdelano v kleti).
  Leta 2004 se je oče odselil.
  Vsi štirje smo takrat podpisali notarski zapis, v katerem je opredeljeno, da je pol premoženja last matere, druga polovica pa se pripiše pol meni in pol moji sestri. Tako smo v zemljiški knjigi postali latniki mati 1/2, sestra 1/4, ter jaz 1/4.
  Zaradi raznih nesoglasij in drugih dejavnikov, smo se odločili, da hišo sedaj raparceliramo. Tako smo pek geodetov izvedli merjenje, ter stvrano določili čigavo je kaj. Sestra in mati se strinjata, da moja mansarda s podstreho, ter en veliki prostor kleti. Seveda smo določili skupne prostore, ter souporabo dvorišča.
  Tako sem posal ( vsaj po kvadraturi sodeč), sedaj 1/3 lastnik hiše.
  VPRAŠANJA:
  Kaj sedaj to pomeni? Vem, da se mi je dvignila vrednost, ker imam več v lasti kot 1/4. Želim prodati moj del. Kako je v mojem primeru s plačilom davka? Bom kljub temu, da živim v stanovanju, ki je šele sedaj postal moja last, že več kot 12 let, plačal 20% davek? obstaja kaka izjema, da se izognem plačilu oderuškega davka? Bom moral plačati le davek na vrednost, ki presega od 1/4?

  Še več vprašanje se mi bo verjetno pokazalo, ko dobim vaš odgovor.

  Hvala za prijaznost že v naprej.

  LP

  Gregor

 54. 54 08.01.2013 | Stojan:

  Spoštovani,
  nisem prijavljen na naslovu stanovanja, ki sem ga podedoval.
  leta 2009 sem podedoval polovico stanovanja po očimu, lansko leto 2012 pa drugo polovico po materi. Letos bi rad stanovanje prodal – koliko davka bom plačal ?
  Hvala za odgovor.
  lp
  Stojan

 55. 55 12.01.2013 | Damijana:

  Pozdravljeni!
  Mož je dobil podarjeno stanovanje leta 2010.Letos pa bi ga rad prodal.Stanovanje je bilo ocenjeno na 60.000€.Koliko davka bo plačal in na kakšen znesek, če stanovanje proda za 80.000€?

  Hvala in lp

 56. 56 12.01.2013 | Sabina:

  Pozdravljeni!

  Februarja 2012 sem po tri leta trajajočem zapuščinskem postopku podedovala stanovanje. Zdaj ga želim prodati, ker že ves čas po smrti tete plačujem stroške, ki jih nosi stanovanje v bloku. Cena stanovanja je 50 000 eur. Zanima me, koliko davka bo potrebno plačati ob prodaji.

  Hvala za vaš odgovor
  lep pozdrav, Sabina

 57. 57 28.01.2013 | Maja:

  Pozdravljeni!
  Od leta 1981 sva z možem po izročilni pogodbi postala lastnika nepremičnine. Junija 2011 mi je mož umrl in njegovo polovico sem v celoti podedovala jaz. Lastninska pravica je bila vknjižena konec leta 2011. Sedaj bi rada prodala del nepremičnine – kmetijsko zemljišče. Zanima me koliko davka bom morala plačati pri prodaji in kje bi dobila ceno za kvadratni meter.
  Hvala in lep pozdrav,
  Maja

 58. 58 11.03.2013 | helena):

  bivša lastnica male garsonjere je bila SDK, zdaj je davčna.Ker je garsonjera neuporabna za bivanje /kopalnica je v razsulu,vse rjave cevi , ni kuhinjskega dela ne kurjave.Ima mali balkon./ smo se kljub temu odločiti jo kupiti, ker se drži našega stanovanja. Ocenjena je previsoko in zanima me, oni nočejo plačati davka kot prodajalec, češ, da niso 20 let lastniki in če želimo kupiti moramo davek plačati mi. prosim za hiter odgovor. Kolikšen % davka moramo plačati.
  Helena

 59. 59 29.03.2013 | damjan:

  lep pozdrav
  Leta 2006 sma z punco kupila enosobno stanovanje,sedaj ga prodajava. v tem stanovanju sva tudi oba prijajavljena!
  Nakup stanovanja je naju prišel 40.000 eur,sedaj pa ga prodajava za 49.000.zanima me ali moram plačati davek na dobiček(9,000) in koliko davka2 ali 20 %…
  hvala za odgovor

 60. 60 10.04.2013 | Maja:

  Pozdravljeni,
  s partnerjem sva v situaciji, ko kupujeva hišo. Mogoče bom lahko komu pomagala, saj sva preučila davke po dolgem in počez-glede na to koliko vas je.
  Pomembo je, koliko so parcele ocenjene na GURS-u, kar pomeni, če lastnik prodaja nepremičnino, ki je ocenjena vrednost na GURS-u npr. 40.000 EUR, morete paziti da ne prodate nepremičnine za višjo vrednost npr. 70.000 EUR, ker na razliko – 30.000 EUR plačate 25% davek. To pomeni – ste ustvarili dobiček.
  Zato raje prodajte – napišitev pogodbo ceno- 80% od vrednosti 40.000, preostalo pa raje na “roke”, saj v tem primeru plačate samo 2% davek na promet nepremičnin. Kar je konkretna razlika v davku par sto EUR ali nekaj tisoč EUR.

  Primer:
  Nepremičnina ocenjena cca 30.000 EUR.
  80% od te cene je 24.000 EUR. Na to ceno plačate 2% davek, ki znaša cca. 480 EUR. Če hočete prodati za več, imate več opcij.
  Ali vam kupec plača razliko v kuverti in tega denarja ne prikažete ali pa rečete da kupec odvede davek. V vsakem primeru, če vam ugotovijo, da ste prodali za več, boste pa morali sami plačati davek na dobiček.

  Upam da je malo razumljivo.

  Zasledila sem, da je ena gospa dedovala polovico hiše… davek se odvede na samo tisto polovico, ki jo je dedovala, saj več let ko imaš v lasti določeno nepremičnino, manjši davek je, po dolečenih letih pa ne rabiš odvest davka.

  Pri takšnih stvareh se splača malo pretuhtati in izpeljati najboljšo možno opcijo, da nista oškodovana ne prodajalec ne kupec.

  Lp

 61. 61 09.05.2013 | Benc:

  Zdravo

  Rabim nasvet, in sicer glede nepremičnine ,ki je v lasti moje stare mame. Njena želja je ,da bi to nepremičnino v vrednosti 50.000 eur,prepisala name oz. podarila. Mene zanima katera pot je najboljša, zame najbolj ugodna, ker bi se rad izognil davkom in ostalim prispevkom namenjenih naši čudoviti državici. Dobil sem že neke informacije,da bi bilo najbolje napisat darilno pogodbo in ,da bi stara mama to podarila očetu, ker je on prvo koleno in njemu ni treba plačati davka, ker če bi meni podarila bi jaz moral plačati davek? Drugo informacijo pa sem dobil, ki pa pravi da sem jaz tudi opravičen davka, prosim za odgovor, ker sem malo zmeden kaj je prav in kaj ne.
  Zanima me tudi kako je ,ko se enkrat pogodba napiše,podpiše in overi, kaj sledi potem. Ali je na vrsti samo še vpis v zemljiško knjigo in to je to ,konec. U bistvo me zanima kakšni so stroški pri našem primeru, in kaj bi bilo najbolje izpeljati ,da je ugodno in prijazno za moj žep.

  Hvala za odgovor in lep pozdrav.

 62. 62 17.06.2013 | marko:

  ko je podpisana pogodba o nepremicnini ali je mozno placati davek isti dan ali se mora čakati?

 63. 63 08.10.2013 | nataša:

  Če jaz zaj prav razumem..če je prodajalec imel vsaj zadnje 3leta stalni naslov in tam živel je opravičen davka?

 64. 64 23.10.2013 | Radoslav:

  Spoštovani! Leta 1994 sva kupila nepremičnino, oba z ženo sva lastnika.Kupljeni prostor je bil v 4.gradbeni fazi.Uredila sva ga za salon, v katerem je žena delala in še dela. Namerava se upokojiti, lokal bi pa prodala. Lokal sva dala uradno oceniti, vendar ne bova iztržila ocenjene vrednosti.Oprema v lokalu je že amortizirana, vendar še uporabna. Kako naj izpeljem prodajo, do bo država čim manj dobila.Hvala az odgovor in lep pozdrav Radoslav.

 65. 65 24.10.2013 | Joze:

  Pozdrav,
  Leta 2004 mi je mama podarila zemljisce. Sedaj smo v zadnjih dveh letih (žena, mama in jaz smo plačevali račune pri gradnji). Kako je z obdavcitvijo, ce bi hiso prodal, oziroma bi jo lastninsko delno prenesel na zeno in mamo? Kako je ce bi se odrekel darilni pogodbi in vse prenesel nazaj na mamo, zena se s tem strinja. Koliko bi potem placala mama, ce bi se enkrat prodalo.
  Lp joze

 66. 66 28.12.2013 | anica:

  Imam vprašanje, ki se nanaša na prodajo dela dvorišča.
  Sin je kupil staro hišo v letu 2012, v istem dvorišču s sosedovo, ki sta bili združeni.
  Hišo je podrl in sezidal novo odmaknjeno od sosedove za kakih
  pet metrov.
  Sedaj bi prodal ta del kjer je prej stala stara hiša in del dvorišča
  sosedu.
  Zanima me kakšen davek od nepremičnine bo plačal.

  Hvala za odgovor in pozdravljeni

 67. 67 20.01.2014 | Duša:

  Pred 30 leti sem podedovala zemljišče, ki ga sedaj prodajam.
  V zemljiški knjigi je njegova vrednost 10.000 EUR, prodala bi ga za 19.000 EUR.
  Kakšen bo davek na promet, kakšen bo davek na dobiček – ali sploh bo?
  Vnaprej hvala in pozdrav,

 68. 68 20.01.2014 | skusnjava:

  Lepo pozdravljeni.

  Kupujemo nepremičnino, zanima nas naslednje.

  Prodajalec in mi smo podpisali kupoprodajno pogodbo 17.01.2014, prodajalec je 17.01.2014 vložil na DURS za odmero davka na promet z nepremicnino (2%), ker pa ni imel v tej hiši prijavljenega stalnega prebivališča še 3 leta ( to bo 28.01.2014) je bil pozvan še za davek od kapitalskega dobička… hišo je gradil sam in nima računov. Zanima nas kako rešiti situacijo, da se zadeva zaključi brez plačila davka od kapitalskega dobička??? Ali je možno da dokaže manjkajoče bivanje (1,5 meseca) s kakšno pričo??? Nikakor ne želimo, da bi posel propadel, saj je vsem v interesu da to finčno najbolj ugodbo rešimo. Prosimo za predloge.

  Hvala

 69. 69 30.01.2014 | milena:

  Spoštovani Poslovni apartma je nabavljen na leasing še vedno ga odplačuje na sp.Zanima me koliko dvka bo za plačati in ali to nepremičnino lahko direktno po odplačilu prenesem na sinovo firmo doo, ali na moža kot fizično osebo. HVALA

 70. 70 30.01.2014 | milena:

  Spoštovani, Poslovni apartma je nabavljen na leazing.Apartma plačujem od 2007 poteče pa v oktobru 2015, odbit je tudi vhodni ddv,koliko davka bi plačali če apartma prenesem na firmo doo od sina ali na moža kot fizično osebo. lp


Pusti sporočilo