26.02.2010 | Kategorija: Aktualno, Civilnopravni članki, Stvarnopravni članki, Uporabno, Vsi članki | Komentarji (70)

Koliko boste plačali davka pri prometu (prodaji) nepremičnine?

davkiDavki so nekaj, kar nihče ne mara, vendar brez njih država ne more delovati. Vprašanje, koliko davka bo treba plačati, se pojavlja tako pri dohodnini, pri prodaji nepremicnine, pri podaritvi nepremicnine, pri prodaji delnic in tako dalje. V članku bom predstavil, koliko boste plačali davka pri prometu (prodajna, darilna pogodba,…) z nepremičnino ter vam predstavil pod kakšnimi pogoji ste lahko oproščeni plačila davka.

Področje urejata dva zakona in sicer Zakon o davku na promet nepremičnin (v nadaljevanju ZDPN-2) in Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2). ZDPN-2 ureja davek pri prometu nepremičnin, ZDoh-2 pa ureja davek na dobiček iz kapitala.

1. Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)

Po ZDPN-2 se davek plačuje na promet nepremičnin, kar je vsak odplačen prenos lastninske pravice na nepremičnini, in prav tako od odplačne ustanovitve, prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za prenos nepremicnine se šteje tudi:

zamenjava ene nepremicnine za drugo nepremičnino (npr. menjalna pogodba);

– finančni najem nepremicnine;

– prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremicnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;

– prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremicnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja (npr. pogodba o priznanju lastninske pravice, če se poveča hiša ali kaj dogradi zraven);

– prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremicnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega (npr. pogodba o razdružitvi solastnine);

– za promet nepremičnin se šteje tudi pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, ki je nastala na podlagi priposestvovanja, če ob sklenitvi prvotnega pravnega posla, ki je bil podlaga za dobroverno lastniško posest, davek še ni bil plačan (npr. pogodba o priposestvovanju).

Izjemo od obveznosti plačila davka ob prenosu lastninske pravice na nepremični oziroma ob sklenitvi pogodbe predstavlja prenos lastninske pravice od pravne osebe na novo pravo ali fizično osebo. Pogoj pa je, da ima pogodba sestavine računa, torej navedeno vrednost nepremicnine, višino DDV in prodajno ceno skupaj z DDV. Tukaj se obračuna DDV in zato ni potrebno v času sklepanja pogodbe plačati davek, ampak se ga poravna, ko prodajalec plača DDV.

Zavezanec za plačilo davka je prodajalec nepremicnine. Pri zamenjavi nepremicnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremicnine, ki jo odtuji. Če obstaja solastnina in se prodajajo idealni deleži na solastnini je davčni zavezanec vsak prodajalec posebej. Davčni zavezanec je praviloma tisti, ki nepremičnino odsvaja, izjema je pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, kjer je davčni zavezanec priposestvovalec.

Obveznost plačila davka nastane, ko je pogodba sklenjena. Po Obligacijskem zakoniku mora biti nepremičninska pogodba sklenjena pisno, kar pomeni da je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. Bodite previdni, da ne zamudite rokov, kajti zakon zavezuje davčnega zavezanca, da mora vložiti napoved za odmero davka v roku 15 dni po nastanku davčne obveznosti, to pa v praksi pomeni v roku 15 dneh po podpisu pogodbe. Davčni organ vam po vložitvi napovedi v roku 30 dneh izda odločbo o odmeri davka, na podlagi katere morate v nadaljnjih 30 dneh plačati davek. Če ne oddate napoved za odmero davka v roku 15 dneh po sklenitvi pogodbe, ste v prekršku in lahko vas davčni organ kaznuje z globo v višini od 100 do 1200 EUR (velja za fizične osebe).

Davčna osnova, od katere se odmeri in plača davek, je prodajna cena nepremičnin. Predlagam vam, da ne pišete v pogodbo prenizkih cen nepremičnin, kajti lahko ta nižji znesek sedaj zelo drago plačate v prihodnosti, pri dohodku iz kapitala, kar bom razložil pozneje. Že sam ZDPN-2 določa, da če je prodajna cena nižja od posplošene tržne vrednosti nepremicnine, ugotovljene na podlagi zakona, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin za več kot 20 %, je davčna osnova 80 % posplošene tržne vrednosti nepremicnine. Vedno lahko s cenitvijo nepremicnine dokažete, da je vrednost nižja od posplošene tržne vrednosti. Seveda boste cenilca plačali sami, kar pa vas ne prišlo poceni, zato velja dober premislek, kakšno ceno boste dali. Svetujem vam posvet s pravnikom.

Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove oziroma od prodajne cene nepremicnine.

Oproščeni plačila davka so:

prenosi nepremičnin na diplomatska in konzularna predstavništva, akreditirana v Republiki Sloveniji, če velja vzajemnost, in na mednarodne organizacije, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;

– prenosi nepremičnin iz naslova razlastitev ali drugih zakonskih ukrepov oziroma na podlagi prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena namesto razlastitve;

– prenosi nepremičnin, ki imajo status kulturnega spomenika, pod pogojem, da je kulturni spomenik dostopen za javnost ali da je namenjen izvajanju kulturne dejavnosti, o čemer lastnik sklene z ministrstvom, pristojnim za kulturo, sporazum z neomejenim trajanjem;

– prenosi zemljišč v okviru komasacij v skladu s predpisi o urejanju prostora in prenosa kmetijskih zemljišč v okviru drugih agrarnih operacij v skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih (v poštev pride pri kmetijskih zemljiščih);

– prenosi nepremičnin v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev v skladu z zakoni;

– prenosi nepremičnin pri razdelitvi premoženja med zakonci in zunajzakonskimi partnerji ob prenehanju ali v času trajanja zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti ali registrirane istospolne partnerske zveze (v praksi zelo uporabna alineja, glede urejanja premoženjskih razmerij med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali registrirane istospolne partnerske zveze);

– prenosi nepremičnin pri razdrtju pogodbe o prenosu nepremicnine;

– prenosi nepremičnin pri razdelitvi premoženja – nepremičnin med družbenike ali delničarje v postopkih likvidacije družbe;

– prenosi nepremičnin v okviru materialnih statusnih preoblikovanj, kot jih ureja zakon o gospodarskih družbah;

– prenosi nepremičnin kot stvarnega vložka ob ustanovitvi ali dokapitalizaciji pravne osebe.

Ko boste plačali davek, vam bo davčna uprava na pogodbo odtisnila žig, da je davek plačan. Brez dokaza, da je plačan davek na promet nepremičnin, ni mogoče overiti podpisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice na nepremičnini. Brez overjene pogodbe pa se ne morete vpisati, kot lastnik v zemljiško knjigo. V praksi vas bo, če davčnih žigov na pogodbi ne bo, notar opozoril, da morate najprej nesti pogodbo na davčno upravo. Notar je namreč na podlagi Zakona o zemljiški knjigi zavezan, da mora preverjati plačilo davka ter ne sme overiti pogodbo, če ni dokazila o plačilu davka.

2. Zakon o dohodnini

Dobiček iz kapitala je dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Plastično si to lahko predstavljate na naslednjem primeru.

Kupite nepremičnino za 100.000 EUR, nato pa jo čez eno leto prodate za 120.000 EUR. Zakon predvideva, da ste ustvarili 20.000 EUR dobička in se zato ta dobiček obdavči po drugačni davčni stopnji, kot sam promet nepremicnine. Davčna stopnja je 20%, nato pa se za vsakih pet let niža za 5%, tako da boste nepremičnino prodali po 20 letih, ne boste plačali davka na dobiček. V konkretnem primeru prodaje nepremicnine čez eno leto po nakupu boste plačali 2% davek za promet nepremicnine na prodajno ceno v višini 2.400 EUR in 20% davek na dobiček iz kapitala v višini 4.000 EUR, se pravi skupaj 6.400 EUR. Upam, da pridružujete mojemu mnenju, da je znesek za plačilo davka zelo velik.

Povedali smo, da je dobiček iz kapitala dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala, nismo pa povedali, kaj je kapital. Za kapital se po ZDoh-2 šteje:

nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju;

– vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja in;

– investicijski kuponi.

V tem članku se bom osredotočil le na nepremicnine. Takoj pa vam bom naštel neobdavčljive odsvojitve kapitala. Za odsvojitev kapitala po tem zakonu se ne šteje:

prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju, ali na drugo osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine, zaradi smrti fizične osebe;

– odsvojitev nepremicnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju ali po darilni pogodbi za primer smrti;

– prenos nepremičnin iz naslova razlastitev, po predpisih, ki urejajo to področje;

– prenos kapitala posojilojemalcu ali zastavnemu upniku v primeru ustanovitve zastavne pravice na kapitalu, in prenos nazaj posojilodajalcu oziroma zastavitelju, razen prenosa nazaj v primeru, ko se posojeni kapital proda in vrne novo kupljeni kapital;

Navedel sem že da je davčna stopnja 20 % od davčne osnove in se vsakih pet let zniža za 5%, tako, da po 20 letih ne plačate davek na dobiček iz kapitala. Poleg zgoraj navedenih izjem ste oproščeni plačila davka tudi pri odsvojitvi stanovanja ali stanovanjske hiše, ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem, v katerem ste kot zavezanec imeli prijavljeno stalno prebivališče in ga imeli v lasti ter tam dejansko bivali vsaj zadnja tri leta pred odsvojitvijo. Če ste kot zavezanec stanovanje ali stanovanjsko hišo uporabljali v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali ga oddajali v najem, se za odsvojitev kapitala ne šteje odsvojitev tistega dela stanovanja ali stanovanjske hiše, ki ste ga kot zavezanec uporabljali v zvezi z opravljanjem dejavnosti (pod pogojem, da je stanovanje ali stanovanjska hiša oziroma njun del v poslovnih knjigah prikazano kot sredstvo za potrebe dejavnosti) ali ga je oddajali v najem. Pametno je, da takoj, ko kupite nepremičnino, prijavite tudi stalno prebivališče. V tem primeru boste lahko čez tri leta prodali nepremičnino po višji ceni brez davka na dobiček iz kapitala.

Oproščeni plačila davka boste tudi v primeru, da ste imeli stroške v višini davčne osnove oziroma razlike med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Zakon kot stroške, ki jih lahko uveljavljate predvideva:

vrednost na nepremičnini opravljenih investicij in stroškov vzdrževanja, ki povečuje uporabno vrednost nepremicnine, če jih je plačal zavezanec;

– znesek davka na dediščine in darila in davka na promet nepremičnin, ki ga je plačal zavezanec ob pridobitvi kapitala;

– stroški, ki jih je plačal zavezanec v zvezi s cenitvijo pridobljene nepremicnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec v skladu z obstoječo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, ker se vrednost nepremicnine ne da ugotoviti na drug način; stroški cenitve se priznajo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot 188 eurov;

– normirani stroški, povezani s pridobitvijo kapitala, v višini 1% od nabavne vrednosti kapitala.

Ne glede na določbe ZDoh -1 se dobiček, dosežen z odsvojitvijo nepremicnine, pridobljene pred 1. januarjem 2002, ne obdavčuje.

Upam, da sem vam predstavil okvirno sliko obdavčitve in plačila davka pri prometu z nepremičninami. Na vsa dodatna vprašanja vam z veseljem svetujem.

univ. dipl. prav. Gregor Verbajs
Tagi: , , , , , , , , , , ,


Komentarji (70)

 1. 1 25.11.2012 | Irkinja:

  Pozdravljeni,

  kupujem hiso v vrednosti 55.000€, se pravi hiso prodaja lastnik s pomocjo oz. preko nepremicninarja. Dejali so mi, da davek placa prodajalec in notarja, jaz pa vpis v zemljisko knjigo, ki stane 66€ ter placam 2% od celotne vrednosti nepremicnine (se pravi 1100€), jasno mi je, da placam vpis v zemljisko knjigo ni mi pa jasno zakaj moram placati ta dva 2% od vrednosti nepremicnine?!
  Mi prosim cim prej odgovorite, kajti nepremicnino nameravam kupiti v roku 1 tedna.

  Ze vnaprej Vam hvala.

 2. 2 25.11.2012 | Irkinja:

  Pozdravljeni,

  imam vprasanje glede dohodnine (davka), in sicer ker kupujem hiso in zelima biti s soprogom oba lastnika – vsak po polovico hise, kako je potem takem z dohodnino ( je visja, ali je v tem primeru nizja)?! Ali je mogoce boljse, da je lastnik nepremicnine v celoti soprog, ali je bolje da sva vsak po polovico hise oba lastnika?!

  Ze vnaprej Vam hvala.

 3. 3 07.01.2013 | Gregor:

  Pozdravljeni!

  Moram priznat, da sem zelo veliko odnesel od vašega članka, kljub temu pa imam vrsto vprašanj za moj primer, za kareega pa moram povedat, da se v članku nisem našel.

  Leta 2000 smo se moj oče, mama, moja sestra in jaz vselili v novogradnjo. Sam sem imel s strani staršev na izbiro, da si v mansardi novogradnje uredim stanovanje, kar sem seveda tudi storil.
  Tako sem sam z družino živel v stanovanju v mansardi ( ni v zemljiški knjigi kot stanovanje), mati, oče in sestra pa so živeli v pritličju ( sestra je imela sobo izdelano v kleti).
  Leta 2004 se je oče odselil.
  Vsi štirje smo takrat podpisali notarski zapis, v katerem je opredeljeno, da je pol premoženja last matere, druga polovica pa se pripiše pol meni in pol moji sestri. Tako smo v zemljiški knjigi postali latniki mati 1/2, sestra 1/4, ter jaz 1/4.
  Zaradi raznih nesoglasij in drugih dejavnikov, smo se odločili, da hišo sedaj raparceliramo. Tako smo pek geodetov izvedli merjenje, ter stvrano določili čigavo je kaj. Sestra in mati se strinjata, da moja mansarda s podstreho, ter en veliki prostor kleti. Seveda smo določili skupne prostore, ter souporabo dvorišča.
  Tako sem posal ( vsaj po kvadraturi sodeč), sedaj 1/3 lastnik hiše.
  VPRAŠANJA:
  Kaj sedaj to pomeni? Vem, da se mi je dvignila vrednost, ker imam več v lasti kot 1/4. Želim prodati moj del. Kako je v mojem primeru s plačilom davka? Bom kljub temu, da živim v stanovanju, ki je šele sedaj postal moja last, že več kot 12 let, plačal 20% davek? obstaja kaka izjema, da se izognem plačilu oderuškega davka? Bom moral plačati le davek na vrednost, ki presega od 1/4?

  Še več vprašanje se mi bo verjetno pokazalo, ko dobim vaš odgovor.

  Hvala za prijaznost že v naprej.

  LP

  Gregor

 4. 4 08.01.2013 | Stojan:

  Spoštovani,
  nisem prijavljen na naslovu stanovanja, ki sem ga podedoval.
  leta 2009 sem podedoval polovico stanovanja po očimu, lansko leto 2012 pa drugo polovico po materi. Letos bi rad stanovanje prodal – koliko davka bom plačal ?
  Hvala za odgovor.
  lp
  Stojan

 5. 5 12.01.2013 | Damijana:

  Pozdravljeni!
  Mož je dobil podarjeno stanovanje leta 2010.Letos pa bi ga rad prodal.Stanovanje je bilo ocenjeno na 60.000€.Koliko davka bo plačal in na kakšen znesek, če stanovanje proda za 80.000€?

  Hvala in lp

 6. 6 12.01.2013 | Sabina:

  Pozdravljeni!

  Februarja 2012 sem po tri leta trajajočem zapuščinskem postopku podedovala stanovanje. Zdaj ga želim prodati, ker že ves čas po smrti tete plačujem stroške, ki jih nosi stanovanje v bloku. Cena stanovanja je 50 000 eur. Zanima me, koliko davka bo potrebno plačati ob prodaji.

  Hvala za vaš odgovor
  lep pozdrav, Sabina

 7. 7 28.01.2013 | Maja:

  Pozdravljeni!
  Od leta 1981 sva z možem po izročilni pogodbi postala lastnika nepremičnine. Junija 2011 mi je mož umrl in njegovo polovico sem v celoti podedovala jaz. Lastninska pravica je bila vknjižena konec leta 2011. Sedaj bi rada prodala del nepremičnine – kmetijsko zemljišče. Zanima me koliko davka bom morala plačati pri prodaji in kje bi dobila ceno za kvadratni meter.
  Hvala in lep pozdrav,
  Maja

 8. 8 11.03.2013 | helena):

  bivša lastnica male garsonjere je bila SDK, zdaj je davčna.Ker je garsonjera neuporabna za bivanje /kopalnica je v razsulu,vse rjave cevi , ni kuhinjskega dela ne kurjave.Ima mali balkon./ smo se kljub temu odločiti jo kupiti, ker se drži našega stanovanja. Ocenjena je previsoko in zanima me, oni nočejo plačati davka kot prodajalec, češ, da niso 20 let lastniki in če želimo kupiti moramo davek plačati mi. prosim za hiter odgovor. Kolikšen % davka moramo plačati.
  Helena

 9. 9 29.03.2013 | damjan:

  lep pozdrav
  Leta 2006 sma z punco kupila enosobno stanovanje,sedaj ga prodajava. v tem stanovanju sva tudi oba prijajavljena!
  Nakup stanovanja je naju prišel 40.000 eur,sedaj pa ga prodajava za 49.000.zanima me ali moram plačati davek na dobiček(9,000) in koliko davka2 ali 20 %…
  hvala za odgovor

 10. 10 10.04.2013 | Maja:

  Pozdravljeni,
  s partnerjem sva v situaciji, ko kupujeva hišo. Mogoče bom lahko komu pomagala, saj sva preučila davke po dolgem in počez-glede na to koliko vas je.
  Pomembo je, koliko so parcele ocenjene na GURS-u, kar pomeni, če lastnik prodaja nepremičnino, ki je ocenjena vrednost na GURS-u npr. 40.000 EUR, morete paziti da ne prodate nepremičnine za višjo vrednost npr. 70.000 EUR, ker na razliko – 30.000 EUR plačate 25% davek. To pomeni – ste ustvarili dobiček.
  Zato raje prodajte – napišitev pogodbo ceno- 80% od vrednosti 40.000, preostalo pa raje na “roke”, saj v tem primeru plačate samo 2% davek na promet nepremičnin. Kar je konkretna razlika v davku par sto EUR ali nekaj tisoč EUR.

  Primer:
  Nepremičnina ocenjena cca 30.000 EUR.
  80% od te cene je 24.000 EUR. Na to ceno plačate 2% davek, ki znaša cca. 480 EUR. Če hočete prodati za več, imate več opcij.
  Ali vam kupec plača razliko v kuverti in tega denarja ne prikažete ali pa rečete da kupec odvede davek. V vsakem primeru, če vam ugotovijo, da ste prodali za več, boste pa morali sami plačati davek na dobiček.

  Upam da je malo razumljivo.

  Zasledila sem, da je ena gospa dedovala polovico hiše… davek se odvede na samo tisto polovico, ki jo je dedovala, saj več let ko imaš v lasti določeno nepremičnino, manjši davek je, po dolečenih letih pa ne rabiš odvest davka.

  Pri takšnih stvareh se splača malo pretuhtati in izpeljati najboljšo možno opcijo, da nista oškodovana ne prodajalec ne kupec.

  Lp

 11. 11 09.05.2013 | Benc:

  Zdravo

  Rabim nasvet, in sicer glede nepremičnine ,ki je v lasti moje stare mame. Njena želja je ,da bi to nepremičnino v vrednosti 50.000 eur,prepisala name oz. podarila. Mene zanima katera pot je najboljša, zame najbolj ugodna, ker bi se rad izognil davkom in ostalim prispevkom namenjenih naši čudoviti državici. Dobil sem že neke informacije,da bi bilo najbolje napisat darilno pogodbo in ,da bi stara mama to podarila očetu, ker je on prvo koleno in njemu ni treba plačati davka, ker če bi meni podarila bi jaz moral plačati davek? Drugo informacijo pa sem dobil, ki pa pravi da sem jaz tudi opravičen davka, prosim za odgovor, ker sem malo zmeden kaj je prav in kaj ne.
  Zanima me tudi kako je ,ko se enkrat pogodba napiše,podpiše in overi, kaj sledi potem. Ali je na vrsti samo še vpis v zemljiško knjigo in to je to ,konec. U bistvo me zanima kakšni so stroški pri našem primeru, in kaj bi bilo najbolje izpeljati ,da je ugodno in prijazno za moj žep.

  Hvala za odgovor in lep pozdrav.

 12. 12 17.06.2013 | marko:

  ko je podpisana pogodba o nepremicnini ali je mozno placati davek isti dan ali se mora čakati?

 13. 13 08.10.2013 | nataša:

  Če jaz zaj prav razumem..če je prodajalec imel vsaj zadnje 3leta stalni naslov in tam živel je opravičen davka?

 14. 14 23.10.2013 | Radoslav:

  Spoštovani! Leta 1994 sva kupila nepremičnino, oba z ženo sva lastnika.Kupljeni prostor je bil v 4.gradbeni fazi.Uredila sva ga za salon, v katerem je žena delala in še dela. Namerava se upokojiti, lokal bi pa prodala. Lokal sva dala uradno oceniti, vendar ne bova iztržila ocenjene vrednosti.Oprema v lokalu je že amortizirana, vendar še uporabna. Kako naj izpeljem prodajo, do bo država čim manj dobila.Hvala az odgovor in lep pozdrav Radoslav.

 15. 15 24.10.2013 | Joze:

  Pozdrav,
  Leta 2004 mi je mama podarila zemljisce. Sedaj smo v zadnjih dveh letih (žena, mama in jaz smo plačevali račune pri gradnji). Kako je z obdavcitvijo, ce bi hiso prodal, oziroma bi jo lastninsko delno prenesel na zeno in mamo? Kako je ce bi se odrekel darilni pogodbi in vse prenesel nazaj na mamo, zena se s tem strinja. Koliko bi potem placala mama, ce bi se enkrat prodalo.
  Lp joze

 16. 16 28.12.2013 | anica:

  Imam vprašanje, ki se nanaša na prodajo dela dvorišča.
  Sin je kupil staro hišo v letu 2012, v istem dvorišču s sosedovo, ki sta bili združeni.
  Hišo je podrl in sezidal novo odmaknjeno od sosedove za kakih
  pet metrov.
  Sedaj bi prodal ta del kjer je prej stala stara hiša in del dvorišča
  sosedu.
  Zanima me kakšen davek od nepremičnine bo plačal.

  Hvala za odgovor in pozdravljeni

 17. 17 20.01.2014 | Duša:

  Pred 30 leti sem podedovala zemljišče, ki ga sedaj prodajam.
  V zemljiški knjigi je njegova vrednost 10.000 EUR, prodala bi ga za 19.000 EUR.
  Kakšen bo davek na promet, kakšen bo davek na dobiček – ali sploh bo?
  Vnaprej hvala in pozdrav,

 18. 18 20.01.2014 | skusnjava:

  Lepo pozdravljeni.

  Kupujemo nepremičnino, zanima nas naslednje.

  Prodajalec in mi smo podpisali kupoprodajno pogodbo 17.01.2014, prodajalec je 17.01.2014 vložil na DURS za odmero davka na promet z nepremicnino (2%), ker pa ni imel v tej hiši prijavljenega stalnega prebivališča še 3 leta ( to bo 28.01.2014) je bil pozvan še za davek od kapitalskega dobička… hišo je gradil sam in nima računov. Zanima nas kako rešiti situacijo, da se zadeva zaključi brez plačila davka od kapitalskega dobička??? Ali je možno da dokaže manjkajoče bivanje (1,5 meseca) s kakšno pričo??? Nikakor ne želimo, da bi posel propadel, saj je vsem v interesu da to finčno najbolj ugodbo rešimo. Prosimo za predloge.

  Hvala

 19. 19 30.01.2014 | milena:

  Spoštovani Poslovni apartma je nabavljen na leasing še vedno ga odplačuje na sp.Zanima me koliko dvka bo za plačati in ali to nepremičnino lahko direktno po odplačilu prenesem na sinovo firmo doo, ali na moža kot fizično osebo. HVALA

 20. 20 30.01.2014 | milena:

  Spoštovani, Poslovni apartma je nabavljen na leazing.Apartma plačujem od 2007 poteče pa v oktobru 2015, odbit je tudi vhodni ddv,koliko davka bi plačali če apartma prenesem na firmo doo od sina ali na moža kot fizično osebo. lp


Pusti sporočilo